Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mr Grow

INFORMACJA O WŁAŚCICIELU SKLEPU

Sklep Internetowy Mr Grow działający pod adresem www.mrgrow.pl jest serwisem prowadzonym przez:

 

KONTAKT:

Adres pocztowy: Legnicka 21 41-811 Zabrze

Numer telefonu: 792 980 480

Adres e-mail: info@mrgrow.pl

§ 1
PODSTAWOWE POJĘCIA

Na potrzeby niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, oznaczona w regulaminie skrótem k.c.
 2. zamówienie - oświadczenie woli Konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 3. koszyk zamówień – aplikacja informatyczna znajdujące się na stronie www.mrgrow.pl/basket, dzięki której Konsument może złożyć zamówienie, na prezentowane w Sklepie towary oraz ustalić całkowitą wartość zamówienia oraz koszty dostawy.
 4. ZAMAWIAJĄCY –osoba składająca zamówienie do momentu zatwierdzenia jego treści poprzez naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 5. REGULAMIN - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 6. SKLEP – sklep internetowy www.mrgrow.pl, prowadzony przez podmiot wskazany w preambule regulaminu.
 7. NEWSLETTER – wiadomość, wysyłana na wskazany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej, zawierająca zamówione informacje handlowe
 8. konsument - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, objętymi treścią przedmiotowego Regulaminu.
 10. towar - produkt oferowany do sprzedaży w sklepie.
 11. umowa sprzedaży - umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Kupującym, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności zamówionego towaru i wydać go, a Kupujący zobowiązuje towar odebrać i zapłacić cenę.
 12. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c. oferujący towar do sprzedaży w ramach Sklepu.
 13. KUPUJĄCY – Konsument lub inna osoba, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c., nabywający towar w ramach Sklepu.
 14. umowa zawarta na odległość – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. usługa świadczona drogą elektroniczną - wykonanie usługi na odległość poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Konsumenta lub innej osoby), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 16. usługodawca - przedsiębiorca wskazany w preambule Regulaminu, prowadzący Sklep.
 17. usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 18. 18. rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności przez Konsumenta lub inną osobę od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, przewidziany przepisami k.c.
 19. GWARANCJA – dobrowolna procedura udzielona przez producenta w postaci oświadczenia gwarancyjnego opisana w tytule XI dziale III k.c.

§ 2

CECHY TOWARU

 1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane skutki uboczne stosowania towarów.

§ 3

CENY I POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest paragon fiskalny lub na żądanie Kupującego faktura VAT.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego paragrafu Regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Usługobiorcę opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
  2. Mozilla Firefox w wersji 40 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  3. rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
 4. Sklep przy użyciu sieci Internet zamieszcza informację o swojej ofercie handlowej na stroni www.mrgrow.pl oraz podstronach i świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające: nabywanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą funkcji KOSZYK ZAMÓWIEŃ oraz subskrypcję Newslettera.
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, a szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępnej pod adresem www.mrgrow.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie Sklepu.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 4 ust. 9 regulaminu. Usługobiorca, który zarejestrował swoje Indywidualne Konto Klienta na stronie Usługodawcy, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie żądania usunięcia konta na adres info@mrgrow.pl.

§ 5

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Klient może korzystać ze Sklepu poprzez rejestrację na stronie www.mrgrow.pl/pl/reg i utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Klienta lub może korzystać ze Sklepu bez konieczności trwałego rejestrowania się w bazie Sklepu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
 4. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 5. Zamawiający składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz jego potwierdzenie poprzez naciśniecie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 7. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie www.mrgrow.pl/basket poprzez aplikację KOSZYK ZAMÓWIEŃ. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu, w którym należy dokonać potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link (dla zamówień płatnych przy odbiorze) lub dokonanie zapłaty drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link lub zapłatę w ciągu 48 godz. od momentu złożenia zamówienia oznacza rezygnację z jego realizacji i spowoduje usunięcie go z systemu.
 8. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:
  1. w wypadku zamówień przedpłaconych – w momencie, w którym Sklep otrzyma potwierdzenie płatności,
  2. dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie potwierdzenia przez Kupującego poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
 9. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 7 dni roboczych.
 10. W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Zamawiającego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje towar o porównywalnych właściwościach. Zamawiający w takim przypadku może:
  1. zrezygnować z zakupu,
  2. czekać na dostawę wybranego towaru,
  3. zaakceptować proponowany towar.
 11. Zamawiający jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o swojej decyzji pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 24 godzin. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Sklep przewiduje następujące sposoby płatności:
  1. Przelew / przedpłata/ na rachunek bankowy.
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. Płatność online Shoper Płatności.
  4. Zapłata za pobraniem (przy odbiorze).
  5. Płatność poprzez usługę PayPal
 2. Wpłaty należy kierować na rachunek:

Nr rachunku: 84 1090 1766 0000 0001 2984 5661

Nazwa odbiorcy : , Legnicka 21, 41-811, Zabrze

`§ 7

DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym zamówieniu.
 2. Zamówione towary dostarczane są Kupującemu zgodnie z jego wyborem podczas składania zamówienia za pośrednictwem jednego z dostępnych operatorów. Lista dostępnych operatorów jest dostępna na stronie: www.mrgrow.pl/Czas-i-koszty-dostawy

§ 8

KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący, zgodnie z obecnie obowiązującymi cennikami podmiotów wymienionych na stronie: www.mrgrow.pl/Czas-i-koszty-dostawy
 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na ostatnim etapie składania zamówienia on-line (w KOSZYKU ZAMÓWIEŃ).

§ 9

Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w tytule XI dziale II k.c.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodności towaru z umową, to musi o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę przed upływem okresu odpowiedzialności, tj. dwóch lat liczonych od dnia wydania towaru, w następujący sposób:
  1. poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem www.mrgrow.pl/reklamacje.
  2. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu Przedsiębiorcy;
  3. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail info@mrgrow.pl ;
  4. ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu Przedsiębiorcy.
 3. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, zwracając szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz taśm zabezpieczających.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie powiadomić o tym sklep drogą e-mailową na adres info@mrgrow.pl.
 5. Przewidziane postępowanie reklamacyjne opisane w ramach regulaminu sklepu nie ogranicza Kupującego do korzystania z prawa bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, jak i dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 6. Należy również wskazać, iż w skutek implementacji regulacji prawnych Unii Europejskiej w sytuacji, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z finalną decyzją Sprzedawcy, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sklep wskazuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przez wysłanie zawiadomienia o odstąpienia od umowy e-mailem na adres info@mrgrow.pl lub w każdy inny sposób, w którym jednoznacznie poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Towar należy odesłać na adres siedziby firmy.
 3. Kupujący pokrywa jedynie bezpośrednie koszty przesyłki – zwrotu towaru. Natomiast Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru jednak w wymiarze nie wyższym niż najtańsza forma dostawy spośród dostępnych w serwisie a opisanych na stronie: www.mrgrow.pl/Czas-i-koszty-dostawy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Formularze odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdują się na stronie: www.mrgrow.pl/zwroty

§ 11

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest  
 2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie stosownych umów, zawartych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów ustawy.
 3. Użytkownik sklepu dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego sklep, w tym świadczonych usług oraz oferowanych produktów zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2.
 4. Administrator danych oświadcza, że powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 5. Osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. poprawiania lub uzupełniania danych osobowych,
  3. żądania zaprzestania danych osobowych i ich usunięcia.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu:
  1. rejestracji w Sklepie i logowania do Indywidualnego Konta Klienta,
  2. realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu,
  3. wysyłania na wskazany przez odbiorcę adres poczty elektronicznej Newslettera.

§ 12

Odpowiedzialność sklepu

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego TOWARU wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy lub też z błędnego albo niedokładnego wskazania TOWARU.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez KUPUJĄCEGO postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie towaru.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów, jak również wycofania niektórych towarów ze sprzedaży.
 4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów
  i właściwości produktów lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku, gdy opisy prezentowane na stronie Sklepu w dniu złożenia przez Kupującego oferty kupna nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie powinno być dokonane poprzez powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@mrgrow.pl.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź części
  w dowolnym czasie, jednak zmiany nie mogą naruszać praw osób, które dokonały złożenia zamówienia lub zawarły umowę przed datą wejścia w życie dokonanej zmiany.

 

Growshop Mr Grow Listki

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl